Obchodní podmínky

KOOPLAST, s.r.o., IČ 253 28 565

se sídlem Květná 1871/15, 680 01 Boskovice

vedená v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 26161

kontaktní e-mail: objednavky@kooshop.cz

telefon: 734 447 631 (po-pá 8-15:30hod)

webové stránky: www.kooshop.cz

 

dále jen jako „prodávající

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky, jenž jsou vytvořené v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uzavírání kupní smlouvy distančním způsobem a na internetové adrese prodávajícího kooshop.cz
 2. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí fyzická či právnická osoba, a to v postavení spotřebitele nebo podnikatele, není-li dále stanoveno jinak. Produktem je myšlena věc, která je předmětem kupní smlouvy, a kterou kupující od prodávající kupuje.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující je s těmito obchodními podmínkami seznámen vždy před uzavřením kupní smlouvy. Dále se s obchodními podmínkami může seznámit každý, bez ohledu na uzavření kupní smlouvy, a to na internetové adrese https://www.kooshop.cz/obchodni-podminky
 4. Není-li v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Objednávku provádí kupující vyplněním a odesláním objednávkového formuláře. Objednávkový formulář obsahuje vybrané produkty, způsob platby a dopravy, fakturační a doručovací údaje, které kupující zvolí, resp. vyplní. Tyto údaje jsou považovány za správné a slouží jak pro účely objednávky, tak následné kupní smlouvy. Kupující se taktéž pro účely budoucích objednávek a uzavírání kupních smluv může zaregistrovat a tento registrovaný kupující při každé následující objednávce nevyplňuje údaje uvedené výše. Před samotným odesláním objednávky se kupující seznámí s obchodními podmínkami a potvrdí, že se s nimi seznámil.
 2. Prodávající potvrdí doručení objednávky kupujícího, a to na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři. Toto potvrzení doručení objednávky se nepovažuje za uzavření kupní smlouvy v případě, kdy prodávající kupujícímu do tří pracovních dnů od obdržení objednávky adresuje e-mail, ve kterém bude samotná objednávka upravena nebo v ní budou uvedeny jiné výhrady k objednávce kupujícího. Tento e-mail s upravenou objednávkou je třeba chápat jako novou nabídku k uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až případným písemným potvrzením kupujícího s novou nabídkou. O nově učiněnou nabídku ze strany prodávajícího se nejedná v případě, kdy prodávající v potvrzení o doručení objednávky kupujícího uvede ceny za produkty v nižší částce, než v jaké je kupující objednal.
 3. Jakákoliv změna v objednávce ze strany prodávajícího nebo kupujícího se považuje za nový návrh k uzavření kupní smlouvy. Ustanovení odst. 2. tohoto článku platí obdobně.
 4. V případě, kdy dojde ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího, přičemž důsledkem této chyby je chybné uvedení ceny nebo množství produktů, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za podmínek uvedených v objednávce. O této technické chybě bude prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu informovat.

III. Produkty a služby

 1. Veškeré produkty a služby, které může kupující objednat, a které mohou být předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím, jsou zobrazeny a nabízeny na internetové adrese kooshop.cz. Na této internetové adrese je kupujícímu rovněž umožněno objednat individuálně nakonfigurovaný produkt, jenž si kupující vytvoří v aplikaci „Konfigurace“ dostupné na internetové adrese: http://www.kooshop.cz/konfiguratory

 

IV. Platební podmínky a kupní cena produktů a služeb

 1. Kupní cena produktů je vždy uvedena u každého jednotlivého zboží v české měně. Kupujícímu se u každého nabízeného produktu zobrazí kupní cena včetně i bez DPH.
 2. Po vyplnění objednávkového formuláře bude kupujícímu zobrazena celková cena objednaných produktů a náklady spojené s dodáním produktů ve smluvené výši. Není-li dále stanovenou jinak, rozumí se kupní cenou i tyto náklady na dodání produktů. Výše kupní ceny je následně ze strany prodávajícího potvrzena v potvrzení o doručení objednávky dle čl. II. odst. 2. těchto obchodních podmínek. Tím není dotčeno ustanovení čl. II. odst. 2. těchto obchodních podmínek.
 3. Kupující, který je spotřebitelem uhradí kupní cenu za objednané produkty tzv. dobírkou nebo v hotovosti při osobním odběru objednaných produktů. Kupující, který je podnikatelem si způsob úhrady kupní ceny sjedná individuálně s prodávajícím.
 4. V případě bezhotovostní úhrady kupní ceny za objednané zboží, bude tato cena uhrazena na bankovní účet č. 2106489982/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. nebo online platbou GOPAY
 5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad (fakturu), která bude kupujícímu na jeho žádost odeslána na e-mail. V ostatních případech bude kupujícímu daňový doklad (faktura) doručena spolu s objednanými produkty.

 

V. Dodací podmínky

 1. Produkty, které jsou předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, jsou kupujícímu dodány způsobem, který zvolil prodávající a o kterém je kupující informován před závazným odesláním objednávky pomocí objednávkového formuláře.
 2. Náklady spojené na dodání zboží nese kupující, a tyto jsou uvedeny při vyplnění objednávkového formuláře.
 3. Kupující nese riziko na poškození produktů při jejich dodání a případné dodatečně vzniknuvší náklady na dodání zboží, a to v případě, kdy bude způsob dodání zboží smluven na základě individuálního a zvláštního požadavku kupujícího.
 4. Prodávající je povinen produkty dodat na adresu zvolenou kupujícím v objednávce. Kupující je povinen tyto produkty při dodání převzít a zkontrolovat neporušenost obalů produktů. V případě porušení těchto obalů nebo jiných závad je kupující povinen o těchto poškozeních učinit písemný záznam a toto bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. V případě opakovaného dodání produktů z důvodů na straně kupujícího, hradí tento kupující dodatečné náklady na dodání produktů.
 5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením kupní ceny, nejdříve však převzetím produktů při jejich dodání.
 6. Při převzetí od přepravní společnosti důkladně zkontrolujte neporušenost obalu. V případě poškození je nutné převzít zásilku s výhradou. Pokud zásilka nebude přebrána s výhradou na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu s prodávajícím jakožto spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy započne:
  1. Dnem převzetí produktu
  2. Pokud je předmětem smlouvy několik druhů produktů nebo několik částí jednoho produktu, tak dnem převzetí poslední dodávky produktu
  3. V případě opakující se dodávky produktů dnem převzetí první dodávky produktů
 2. Kupující prohlásí odstoupení od kupní smlouvy pomocí vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy, jenž je přílohou těchto obchodních podmínek a taktéž je dostupný na internetové adrese: ZDE formulář
 3. Prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy musí být kupujícím odesláno ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy dle odstavce 1. tohoto článku.
 4. Kupující je povinen bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, prodávajícímu zaslat nebo předat produkty, jenž byly předmětem kupní smlouvy. Veškeré náklady spojené s vrácením produktů prodávajícímu nese kupující. Tyto náklady nese kupující i v případě, kdy produkty nemohou být pro svou povahu vráceny obvyklou poštovní cestou.
 5. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, vrátit kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Jiným způsobem budou peněžní prostředky vráceny pouze na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím, a to tak aby nevznikly další náklady. Prodávající však není povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu budou předmětné produkty předány nebo kdy kupující prokáže, že produkty jsou již odeslány.  
 6. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zakoupené produkty nepoškozené, neznečištěné a neopotřebené, a pokud je to možné, tak v původním obalu. V případě, kdy kupujícímu vznikne poškozením, znečištěním, opotřebením nebo jiným znehodnocením produktu právo na náhradu škoda, má prodávající právo tuto náhradu škody započíst vůči právu kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. V případě odstoupení od smlouvy kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty produktu, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto produktem jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu.
 8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy budou produkty, které jsou předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím, vyprodané nebo z jiných důvodů nedostupné. Odstoupení od kupní smlouvy musí prodávající kupujícímu oznámit bez zbytečného odkladu a do 14 dnů od tohoto oznámení je prodávající taktéž povinen vrátit peněžní prostředky, které od kupujícího v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou obdržel, a to stejným způsobem.

 

VII. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy týkající se práv z vadného plnění se řídí účinnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2112 a § 2161 až § 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že produkt při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující produkt převzal:
  - má produkt vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s - ohledem na povahu produktu a na základě reklamy jimi prováděné,
  - se produkt hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se produkt tohoto druhu obvykle používá,
  - produkt odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  - je produkt v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  - produkt vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Nemá-li produkt výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nového produktu bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti produktu, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového produktu, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže produkt řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
 4. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového produktu bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu produktu, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nový produkt bez vad, vyměnit jeho součást nebo produkt opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 5. Kupující, který je podnikatelem má pouze právo na bezplatné odstranění vady, dodání chybějící části produktu nebo produktu samotného a v případě neodstranitelné vady, právo na slevu z kupní ceny.
 6. Spotřebitel je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění, které se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.
 7. Podnikatel je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění v době 3 měsíců od převzetí.
 8. Je-li kupujícím spotřebitel, bude reklamace včetně odstranění vady vyřízena nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, a to pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
 9. Je-li kupujícím podnikatel, bude reklamace včetně odstranění vady vyřízena nejpozději do 60 dnů od uplatnění reklamace, a to pokud se prodávající s podnikatelem nedohodne na delší lhůtě.
 10. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího, u kterého byl produkt zakoupen. Reklamaci kupující provede pomocí vzorového reklamačního protokolu, jenž je přílohou těchto obchodních podmínek a taktéž je dostupný na internetové adrese: ZDE formulář
 11. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím produktu věděl, že produkt má vadu nebo vady, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujících související s ochranou a nakládáním s osobními údaji kupujících se řídí účinnými právními předpisy České republiky, a to zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
 2. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit.
 3. Souhlas pro nakládání s osobními údaji kupujícího učiní kupující pro každý jednotlivý nákup při vyplnění objednávkového formuláře.

 

IX. Mimosoudní řešení sporů

 

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

X. Závěrečná ustanovení

 1. Přílohu obchodních podmínek tvoří formulář pro odstoupení od smlouvy a vzorový reklamační protokol.
 2. Prodávající není vázán žádnými kodexy chování dle § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 3. Kupující na sebe uzavřením kupní smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 4. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 5. Smluvní strany se veškeré písemnosti mohou vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, resp. e-mailu. Kupující prodávajícímu doručuje písemnou korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek. Prodávající kupujícímu doručuje písemnou korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři.
 6. Veškerá práva duševního vlastnictví k webovým stránkám a na nich se nacházejícím fotografiím, ochranným známkám a jiným grafickým prvkům náleží prodávajícímu.
 7. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

V Boskovicích dne 15.6.2021